Arkivalier og andre kilder

 

Kilder til teglværkshistorien kan findes mange steder, og det er umuligt at give en udtømmende oversigt. Brug efterfølgende forslag som inspirationskilde og brug ellers fantasien til at udtænke yderligere muligheder.

 

OVERSIGT:

Rigsarkivet

Landsarkiverne

Erhvervsarkivet

Lokalhistoriske
arkiver og museer

Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse (GEUS)

Kort- og Matrikel
Styrelsen

Nationalmuseet

Biblioteker 

nivaadok.jpg (24571 bytes)

 
 

RIGSARKIVET
Adresse: Rigsdagsgården 9, 1218 København K. tlf 3392 3310, fax 3315 3239

Arbejds- og Fabrikstilsynet
Arbejdstilsynets 1. og 2. Inspektorats journalsager

Inspektionsprotokol for 1 Inspektorat 1874-82

Protokoller over faststående Dampkedler fra før 1870, henholdsvis for 1. og 2. Inspektorat 1890-1903.

Arbejdsinspektørernes trykte beretninger om deres virksomhed. Findes i Kgl Biblioteks Småtryksafdeling

Indenrigsministeriet
Indfødsretslov. Ansøgninger og bilag fra fremmede der søgte indfødsret. Alfabetisk Navneregister over personer, der i årene 1850-1915 ved lov har erhvervet dansk indfødsret er udgivet i 1916

Kommercekollegiet
Kommercekollegiet 1797-1816. Industri- og Fabriksfaget. Fabriklister 1801-1816

Generaltoldkammer og Kommercekollegiet 1816-1848. Industri- og Fabrikkontoret. Industritabeller for de danske provincer. (specificer årstal og Jylland eller Øerne)

Landbygningernes Brandforsikringskontor
Brandskader på landet 1820-72

Rentekammeret
Forst- og Jagtvæsenet. Pakkesager IX (om statens bortforpagtede ejendomme. I denne pakke bl. a. Terkelskov teglværk og Vestensborg teglværk)

Statistisk Bureau
Statistisk Tabelværk (udgivet løbende i 1840erne). 5 hæfte fra 1842 handler om industri statistik.

Oplysningerne i indberetningerne og den trykte udgave er ikke altid ens (Nielsen, NL 1989). Indberetningerne findes i Rigsarkivet under: "Rentekammer" Statistiske Efterretninger vedrørende indsendt til Kommissionen for det Statistiske Tabelværk i henhold til Kancellicirkulære af 30 jan. 1838.

Statistisk Tabelværk, ny serie (udgivet løbende fra ca. 1850)

Statistisk tabelværk findes på Danmarks Statistik, biblioteket. Sct Kjelds plads 11, 2100 København Ø (ved Sejrø gade) tlf 3917 3917

Statistisk Bureau. Fabrik- og Industritabeller ?1838?-1855.

Fabrik og industritabeller 1855, 2 pakker indeholder Industritællingen i forbindelse med folketællingen 1855. Den er væsentligt mere grundig end de foregående år.

Industritællingen: Tælling af fabrikker og fabriksmæssigt drevet håndværk 1871/72, 1 pakke. 1871 tælling i Købstæder og handelspladser. 1872 tælling i København og landdistrikter. Væsentlige oplysninger! Se også om Rich. Willerslevs seddelarkiv i Erhvervsarkivet.

Erhvervstællingen: Skematiske indberetninger til oplysning om arbejderbefolkningens vilkår indsamlet i henhold til indenrigsministeriets circulære af 11/10 1872, 56 pakker. Væsentlige oplysninger! Se også om Rich. Willerslevs seddelarkiv i Erhvervsarkivet.

Erhvervstælling: Danmarks Håndværk og Industri 1897. Resultatet af tællingen udgivet i Statistisk Tabelværk 5 rk L.A. nr 1, 1899

Erhvervstælling: Danmarks Håndværk og Industri 1906.

Erhvervstælling: Danmarks Håndværk og Industri 1914.

Privatarkiver

 

LANDSARKIVERNE

Adresser:
Landsarkivet for Sjælland. Er nu sammenlagt med Rigsarkivet. Se dette

Landsarkivet for Fyn. Jernbanegade 36, 5000 Odense C. tlf 6612 5885, fax 6614 7071

Landsarkivet for Nørrejylland, Ll. Sct. Hans gade 5. tlf 8662 1788, fax 8660 1006

Landsarkivet for Sønderjylland, Haderslev vej 45, 6200 Åbenrå. tlf 7462 5858, fax 7462 3288

Brandforsikringsarkiver
Københavns Brandforsikringsarkiv fra 1731

Købstædernes Brandforsikring fra 1761. Arkivalierne findes i Rådstue- og Stiftsamtsarkiverne

Landbygningernes almindelige Brandforsikring fra 1792:

Forsikringsprotokoller. Opdelt efter herred.

Brandtaksationsprotokoller. Opdelt efter herred. Giver beskrivelse af hver bygning, der er forsikret

Folketællinger

Godsarkiver

Herredsfoged-, Birkedommer- og Byfogedarkiver
Auktionsprotokoller

Opholdsbøger til udlændinge

Realregister til skøde- og pantebøger.

Skøde og pantebøger. I disse bøger findes interessentskabs kontrakter, salgskontrakter, forpagtningskontrakter mm.

Skifte- og overformynderiprotokoller

Rådstuearkiver (Købstadsarkiver)
Brandtaksationsprotokoller og brandforsikringsprotokoller

Sognekaldsarkiver
Kirkebøger

Stiftsamts- og Amtsarkiver
Arkiverne indeholder blandt andet Brandtaksationsforretninger fra tiden 1761-1800, Landvæsenskommissionsprotokoller med udskiftningsforretninger fra anden halvdel af 18. og første halvdel af 19. århundrede.

Bevillinger efter 1800.
For eksempel skulle bondeteglværker søge koncession hos amtet, hvis de brændte flere sten end til eget brug.

Kongelige bevillinger 1800 til 1847. Disse findes dog lettest i Rigsarkivet, Danske Kancellis blanketregnskaber 1800-1847.

 

ERHVERVSARKIVET
Adresse: Vesteralle 12, 8000 Århus C.
tlf 8612 8533, fax 8612 8560

Arkiver fra en lang række erhvervsvirksomheder er opbevaret her

Dansk Arbejdsgiverforenings arkiv. Handler især om overenskomstforhold

Dansk Landhuusholdnings Selskabs arkiv. Man kan søge oplysninger om navngivne personers kontakt med selskabet: indleverede projekter, præmiering mm.

Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1872, Kommisæren for Dommervirksomheden: Skema til oplysning for Bedømmelsesudvalgene.

Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888, Bedømmelsesudvalget: Skema til Oplysning for Bedømmelsen ved "Den Nordiske etc .. 1888.

Fortegnelse over medlemmerne af dansk arbejdsgiver og mesterforening. Bliver senere til Håndbog for dansk Arbejdsgiverforening. Alle årgange siden 1901. Angiver navne og adresser på teglværksejere i "Teglværksejerforeningen af 1893"

Industriforeningens arkiv. Den ved industriudstillingen i København i 1872 foretagne tælling af virksomheder

Rich. Willerslevs seddelarkiv. Kartotekskort med sammenskrivning af oplysninger fra Erhvervstællingen 1872 og Industritællingen fra 1871/72. De originale indberetningsark findes i Rigsarkivet.

 

LOKALHISTORISKE ARKIVER OG LOKALE KULTURHISTORISKE MUSEER

Arkivalier om personer og virksomheder

Billeder

Kort

Sogneforstanderskabet. Forhandlingsprotokoller.
Disse kan eventuelt være opbevaret i Landsarkivet.

Udklip

 

DANMARKS & GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS)
Adresse: Thoravej 8, 2400 Kbh NV.
tlf 3814 2000, fax 3814 2050

Danmarks Geologiske Undersøgelse gennemførte en systematisk beskrivelse af de geologiske forhold i hele Danmark omkring århundredeskiftet. Fotografier, optegnelser og dagbøger opbevares i GEUS arkiv. Geologien i teglværksområder er sædvanligvis grundigt beskrevet.

 

KORT OG MATRIKELSTYRELSEN
Adresse: Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Tlf 3587 5050, fax 3587 5051

Udskiftningskort

Matrikelkort

Generalkvartermesterstabens kort ca. 1800-1830

Målebordsblade,forskellige versioner fra ca. 1855

 

NATIONALMUSEET
Adresse: Nationalmuseet, 3 afdeling: Dansk Folkemuseum, Brede

Undersøgelsen: Industrialiseringens bygninger og boliger.
Oplysningerne ordnet efter: Branchenummer 105, Topograf nr, Løbe nr. Undersøgelse udført i samarbejde med Statens Humanistiske Forskningsråd

 Nationalmuseets Industridatabase

BIBLIOTEKER

For specifik teglværkslitteratur se "Litteraturliste over teglværkslitteratur" . Men også mange andre værker kan indeholde oplysninger af værdi. Se for eksempel følgende:

Aviser fra lokalområdet. Annoncer for produkter, auktionsbekendtgørelser, beskrivelser af begivenheder.

Both, L: Danmark. En historisk-topografisk beskrivelse. Kbh 1871

Dansk Arbejdsgiverforenings håndbog, forskellige årgange. Angiver navne og adresser på teglværksejere i "Teglværksforeningen af 1893"

Dansk Biografisk leksikon. Forskellige udgaver.

Illustreret Tidende, forskellige årgange.

Det Kongelige Landhusholdnings Selskab har udgivet beskrivelser af landets amter for i 1830erne. Se Litteraturlisten

Kraks Legat:

  • Københavns vejviser 1770-1863 Person register for København. Fra 1863 bliver T Krak redaktør og udgiver. Fra 1863 Personregister, real-, fag- og firmaregister og fra 1864 husregister. Fra 1905 udvides Kraks vejviser til at omfatte hele landet. Der er herefter et samlet, systematisk fagregister for hele landet
  • Danmarks ældste forretninger. 1 udg 1910 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1860. 2 udgave 1915 indeholder oplysninger om bestående forretninger grundlagt før 1871, mens 3 udgave fra 1940 indeholder oplysninger om bestående forretninger fra før 1901.
  • Kraks Blå bog. Biografisk årbog udgives fra 1910. Fra 1/10 1923 overgår driften til Kraks Legat

Københavns Vejviser. Fra 1770-1863 Person register for København. Bliver siden til Kraks Vejviser.

Lervareindustrien, 1907 (fortsættelse af Nordisk tidsskrift for Lervare- og stenindustri)

Lokale vejvisere fra ca. 1880

Lokalhistoriske og regionalhistoriske årbøger og publikationer

Nordisk tidsskrift for lervare- og stenindustri, Kbh, 1898-1907. (fortsætter som "Lervareindustrien")

Rawert OJ: Kongeriget Danmarks industrielle forhold fra de ældste tider til begyndelsen af 1848, 1850. Indeholder blandt andet Rawerts industritælling 1847.

Trap JP: Kongeriget Danmark.

  • 1 udgave 1858-1860
  • 2 udgave 1872-1879
  • 3 udgave 1898-1906
  • 4 udgave 1920-1932
  • 5 udgave 1953-1972

Trap JP: Slesvig. 1 udgave 1864

 

 

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, så kontakt mig:
Jørgen G Berthelsen.
Strandvænget 4, DK 2960 Rungsted
Tlf 4586 3609, e-mail: jgb@dadlnet.dk


Gå til:
Startside Teglværks database Teglværks litteratur Teglhistorie på internettet